Fysisk aktivitet for pasienter

med hjerte og karsykdommer

et samarbeid for å avklare og dele gode arbeidsmetoder i europeiske land

BAKGRUNN

Erasmus+ Programmet

I sportslig sammenheng har programmet Erasmus+ som mål å støtte handlinger som fører til utvikling, deling og inkludering av innovative ideer både på et europeisk,et nasjonalt, et regionalt og et lokalt nivå.

 

Det er også forventet at programmet vil bidra til utviklingen av en europeisk dimensjon innenfor sport som igjen vil forbedre samarbeidet mellom europeiske sportslige organisasjoner.

Erasmus+ programmet tilbyr støtte til diverse sportslige samarbeid/arrangementer som bl.a.  fond for:

 

• Collaborative partnerships

• Non-profit European sports events

• Actions that strengthen the evidence base for policy-making

• Samarbeidende partnerskap

• Ideelle  (Non Profit) europeiske sports arrangement

• Handlinger som forsterker kunnskapsgrunnlaget for politiske avgjørelser

 

Programmet er åpent for forskjellige sportslige organisasjoner, som også inkluderer

• Offentlige sportslige organer

• Sportslige organisasjoner, ligaer, og klubber på alle  nivåer

• Arrangører av sportslige arrangementer

 

 

 

HJERTE REHABILITERING (CR)

 

Det blir det antatt at i Europa dør 1.95 millioner  mennesker av hjerte og karsykdommer årlig. Hjerte og karsykdommer er antatt å koste EU landene 60 milliarder euro årlig. Av de totale kostnadene forårsaket av hjerte og karsykdommer, går rundt  33% til direkte behandling av pasienter , 29% til tapt arbeidskraft og  38% til forebyggende tiltak. Viktigheten av å opprettholde et høyt nivå av fysisk aktivitet i befolkningen er vel kjent. Derimot er konseptet "sport som medisin", til utskrift på resept, med bruksanvisning, bivirkninger, dosering og metode, oppdeling, advarsler og forhåndsregler, risiko for overdosering, et nyere begrep som er vanskeligere å få iverksatt. Selv om viktigheten av  rehabilitering av hjertepasienter etter hjerteinfarkt, perkutan koronar intervensjon, eller koronar bypass kirurgi har blitt bevist, har ikke dette blitt fullt akseptert blant leger og pasienter.

 

Meta-analyser av randomiserte kliniske studier viser at fysisk trening etter hjerteinfarkt forbedrer livskvaliteten og reduserer betraktelig risikoen for tilbakefall og død. Forbedring av hjerte kapasiteten er av viktigste betydning for reduksjon av antall dødsfall blant hjertepasienter. En nylig internasjonal studie viser at nivået på gjennomføring av rehabilitering av hjertepasienter er svært lavt i forhold til det som burde forventes, og de tilknyttede faktorene kan klassifiseres i to store grupper: Individuelle faktorer (som generell helse, samtidige lidelser, symptomer) og eksterne faktorer (land, knyttet opp mot nivå av helsehjelp og kultur, og utdanning)

Den siste gruppen av faktorer kan bli sett på som modifiserbare, og i det samme landet viser en redusering av fysisk aktivitet hos pasienter etter at de har fått påvist hjerte- og karsykdommer, til faktorer tilknyttet kulturelle forskjeller og/eller helsevesen. Derfor påvirkes aktivitetsnivået hos pasienter med hjerte- og karsykdommer.

 

 

Til tross for at retningslinjene sier at 30 minutter moderat trening hver dag er å anbefale, likevel er helsepersonell og pasienter ofte forsiktige. Til tross for at gevinstene fra økt fysisk aktivitet overgår risikoen for hjerteinfarkt og plutselig død. Dette forklarer de store forskjellene på internasjonalt nivå, men også innenfor EU er det  vekslende oppfølging og rehabilitering av hjertepasienter, og i andelen pasienter som rapporter om nedgang i fysisk aktivitet etter at de har blitt diagnostisert med hjerte og karsykdommer.

 

Programmer for rehabilitering av hjertepasienter er ofte ikke tilgjengelige og representerer ressurser som er lite brukt. Dette til tross for at rehabiliteringsprogrammene  har lave kostnader og velkjente resultater over tid. En av de avgjørende punkter er at leger har for lite kunnskap om treningsfysiologi, kosthold og livsstil. Altfor mange leger glemmer  å fremme fysisk aktivitet, og per i dag er helsevesenet sentrert rundt medisinske prosedyrer og medikamenter  i rehabiliteringen av hjertepasienter, og en undervurderer  den effekten fysisk aktivitet kan gi hjertepasienter. Mange land har nå begynt å erkjenne viktigheten av programmer for fysisk aktivitet som medisin til hjertesyke, men sliter med å finne den nødvendige finansiering. Til og med når finansieringen er på plass, er det fortsatt problemer med å få satt programmene ut i praksis grunnet av mangel på anvendbarhet og aksept hos leger, pasienter og deres familier. I de land som det er satt av midler til trener ressurser har rehabiliteringsprogram av hjertepasienter vært en suksess. Suksess programmene har samfunnsutviklende implikasjoner, siden pasientene vil kunne komme tilbake i arbeid og leve et fullverdig liv. For å styrke disse rehabiliteringsprogrammene bør man jobbe for et mentalitets skifte i befolkningen (pasienter og deres familie), profesjonelle helsearbeidere, offentlige helsemyndigheter og politikere.

 

MÅL

Prosjektet TAKE HEART  har som hovedmål, på linje med ERASMUS+ SPORT programmet, å fremme sosial inkludering, like muligheter og bevisstgjøring av  viktigheten for fysisk aktivitet og bedring av helse gjennom en økning av lik tilgjengelighet til sport for alle.

 

Spesielt vil prosjektet gjennom sine aktiviteter legge vekt på, gjennom bruken av europeiske retningslinjer for fysisk aktivitet, å oppmuntre til deltagelse og lik tilgjengelighet til sportslige aktiviteter for alle.

 

På systemnivå vil TAKE HEART prosjektet bidra til utviklingen av en europeisk dimensjon innen fysisk aktivitet for alle, på linje med det generelle målet for prosjektet.

 

Fra et individuelt ståsted vil  TAKE HEART inkludere pasienter og motivere disse til å gjøre hjerte rehabilitering, og følge nøye programmene for fysisk aktivitet slik at de kan delta mer i fysiske og sportslige aktiviteter.

 

PROSJEKT SAMMENDRAG

Den nye tilnærmingsmetoden som prosjektet vil bruke er et partnerskapsarbeid. Det vil si å jobbe på tvers av sektorer vedrørende helse i den bredeste forståelse,  for å finne og evaluere originale tilnærminger, og for å kunne garantere en likeverdig tilnærming til fysisk aktivitet for alle innbyggere med hjerte og karsykdommer i  Europa.

 

De tiltak av samarbeid som vil bli gjennomført mellom de involverte partene tillater en utveksling av informasjon om svakheter og styrker fra tidligere erfaringer som de involverte landene  har gjort seg, for å finne frem til de beste praksisene for hjerte rehabilitering. Denne utvekslingen vil være til hjelp for å unngå dobbeltarbeid, men også for få ned kostnadene på aktivitetene. Media dekningen vil på et nasjonalt nivå vil i de involverte Europeiske landene øke forståelsen for hjerte rehabilitering og dens fordeler.

 

Kulturelle, sosiale helsesystem relaterte faktorer må også tas opp til vurdering når man planlegger strategier for øke fysisk aktivitet hos hjertepasienter. Derav er det avgjørende å skape en positiv og sterk kultur gjennom artikler, konferanser, utdannende aktiviteter og ganske enkelt dele god praksis med det som mål å oppmuntre til en vigorøs fysisk aktivitet og andre helsebringende handlinger, for på denne måten betrygge de som måtte være redde eller nølende til prosjektet.

 

Den gode praksisen bak hjerte rehabiliteringen vil være basert på ESC retningslinjer og Eu’s retningslinjer for fysisk aktivitet, men den vil også ta opp til vurdering den lokale situasjonen med det mål å implementere gjennomførbare aktiviteter i lokale kontekster karakterisert av forskjellige kulturelle profiler, relatert til sosiale helsesystem profiler. Til slutt vil utviklingen av en god praksis bli delt med helsevesenet, med forsker miljøet og med befolkningen forøvrig.

 

WORKPACKAGES

WP1 - PROSJEKTLEDELSE

 

Hvis vi tar til etterretning det antall land som deltar, de ambisiøse målene og den begrensede tiden som er dedikert til dette påkrevde prosjektet, er det nødvendig å ha en strukturert prosjekt styring for å koordinere det hele.

 

Den overordnede styringen med prosjektet vil det koordinerende senteret ta ansvar for; dette vil være mest effektive metoden for å gjøre prosjektet håndterlig og bevilge ansvar til selvstendige arbeids undergrupper.

 

Rollen til den enkelte partner vil være klart definert i forhold til partnerens ekspertise. Et konsortium  vil etablere et delt arbeidsrom, som vil være tilgjengelig gjennom internett, hvor rapport utkast og leveranser vil være tilgjengelig for intern gjennomgang og kommentarer.

 

E-mail og konferanser via skype vil være de foretrukne metodene for kommunikasjon   i løpet av prosjekt perioden. Etter det første møte i måned 1, blir det organisert et møte som vil vare to dager i den 10. måneden. Dette møtet vil være for å finne frem til  gode metoder. Det tredje møte vil være et evenement kalt "Train the Trainers" i den 18. måneden.

WP2 – FORMIDLING

 

Prosjektets objektiv vil oppnås, på den ene siden gjennom et kunnskapsløft  for leger, trenere og alle interessenter involvert, og på den andre siden øke bevisstgjøringen og akseptansen blant pasientene og deres familier.

 

Formidlingen av prosjektmaterialet på tvers av Europa vil gjennom de største nettverkene forsterke effekten. Dessuten vil hvert deltakerland organisere en konferanse for hele befolkningen og media aktiviteter som vil være med på å styrke bevisstgjøringen av prosjektet.

WP3 - EVALUERINGEN AV PROSJEKTET

 

Det blir utviklet en kontinuerlig evaluering av prosjektet, og til slutt vil det gjennomføres en endelig evaluering. Evalueringen vil bestå i en kontroll hver 6. måned, med systemer som skal samle informasjonen. Gjennomføringen av prosjektet skal evalueres ved å sammenligne planen mot det som blir utført i praksiss. Basert på denne informasjonen vil det bli produsert en operativ rapport, med kritiske spørsmål og forslag med det mål å optimalisere prosjektet.

 

På slutten av prosjektet vil det  bli produsert en rapport , av et utvalgt spesialisert firma. En endelig rapport som vil evaluere evalueringen til deltagerne basert på dokumenterte analyser, tilbakemeldinger fra deltagerne i prosjektet og prosjektets målgruppe (basert på tilbakemelding og evalueringsskjemaer).

WP4 - ANALYSE AV DEN LOKALE KONTEKST

 

Det vil utvikles en inngående analyse av den lokale konteksten i deltakerlandene (Epidemiologi hjerte og karsykdommer, strukturen i rehabiliteringen av hjertepasienter, protokoller for rehabiliteringen, identifiseringen av prosjektets målgruppe, og vurderingen av deres behov) for å verifisere utviklingen av hjerte rehabilitering og de lokale udekkede behov.

WP5 - IDENTIFISERING AV GOD PRAKSIS

 

Hvert land vil utforske fremmende og hemmende faktorer i hjerte rehabiliteringen gjennom suksesser og feilgrep  i de  lokale erfaringer . Selvsagt vil behovene ha forskjellig tyngde og karakteristikker fra land til land; i løpet av prosjektet vil man forsikre seg om at modalitetene vil bli balansert ut ifra behovene til det enkelte deltakerland.

 

Evaluering av gode virkemåter(/praksiser) vil gjøre det mulig å finne løsninger som kjennetegnes av anvendelighet og lønnsomhet i de forskjellige lokale europeiske sammenhengene.

 

 

Hvis man tar utgangspunkt i de internasjonale retningslinjene basert på omfattende dokumentasjon, vil deltagerne identifisere den gode praksis på området hjerte rehabilitering og vil i sammen dele et endelig dokumentert resultatet.

WP6 - TRAIN THE TRAINERS AKTIVITET

 

Metodologien Train the trainers (TtT) vil bli brukt for å implementere aktiviserende undervisnings metoder gjennom treningskurs  for profesjonelt helsepersonell som jobber i de enkelte landene. For hvert land vil det bli valgt ut to helsepersonell som vil bli involvert i TAKE HEART trenings program. På slutten av kurset vil dette helsepersonalet være i stand til å trene opp annet helsepersonell. Treningsinnholdet vil deretter bli tilpasset de lokale behov og rettet mot prosjektets målgruppe.

PARTNERNE

WP7 - E-LEARNING PLATFORM

 

En digital plattform vil bli tilgjengelig for alle brukerne i de deltagende landene som vil være interessert å lære seg mer om prosjektets formål. Dette redskapet vil til en hver tid være oppdatert og forsikre replikasjonen av trener kursene i hver sin lokale kontekst og vil sikre spredningen av prosjektets innhold med lave utgifter. Undervisningsmaterialet vil være tilpasset helsepersonell, men praktiske undervisningspakker vil også bli strukturert for å involvere utvalgte trenere.

 

Istituto di Medicina e Scienza dello Sport – CONI Servizi

Institutt for Idrettsmedisin og vitenskap - Nasjonal Italiensk Olympiakomité

 

PIC: 937739353

Roma - Italia

 

Instituttet for Idrettsmedisin og vitenskap er en nasjonal organisasjon for helse og vitenskap tilhørende den italienske olympiakomitéens Coni Servizi. Instituttets rolle er å iverksette medisinske prosjekter som omfatter sport, både med praktisk anvendelse og med henblikk på forskning, i samsvar med retningslinjene definert av den Nasjonale Italienske Olympiakomitéen.

 

Instituttet for Idrettsmedisin og vitenskap ble grunnlagt i 1965 med det formål å garantere tester og kliniske og fysiologiske vurderinger, samt å assistere olympiske og lovende nasjonale atleter.

 

Instituttet for Idrettsmedisin og vitenskap har nylig endret sin interne struktur og sin arbeidsoppgave: Det åpner døren for amatørene og befolkningen generelt, idet det tilbyr sin erfaring i feltet for fysisk trening for offentlig helse ved primær, sekundær og tertiær helseforebygging.

 

DEKUT

PIC: 950248085

Debrecen - Ungarn

 

Sambandet for utvikling for “Sport og livsstil i Ungarn” ble grunnlagt 12. mai 2011.

 

De felles interessene til medlemmene i sambandet kan sammenfattes som følger:

• En bedre spredning av kunnskap om sunn livsstil blant befolkningen

• En vekst i etterspørselen av ytelser knyttet til sport og varer som kommer fra "sikre" matvareprodusenter

•  Økning i kvaliteten på tjenestene som tilbys ved idrettsanlegg og lignende, takket være bruk av synergier som oppstår gjennom samarbeid med andre medlemmer, av anvendelse av best practices og av leveranse av utstyr som imøtekommer kundenes selv mest kompliserte krav

 

LHL-Klinikkene AS

PIC: 937749829

Oslo - Norge

 

Avdeling for kardiovaskulær rehabilitering ved Feiring Hjerteklinikk (LHL-klinikkene Feiring)

 

Dette er en non-profit-organisasjon som tilhører LHL (Pasientenes Landsforening for Hjerte- og Lungesykdommer). LHL (Avdeling for kardiologi og hjertekirurgi) teller totalt 10 leger med Ph.D. Avdelingen for kardiovaskulær rehabilitering har deltatt og deltar for tiden i tallrike vitenskapelige studier, i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, senere år.

 

UNIVERSITET I CRAIOVA Fakultet for Kroppsøving og Idrett – avdeling for Idrettsmedisin og Kinesiologi

 

PIC: 999632434

Craiova - Romania

 

Anvendelsesområde: forskning innenfor idrett, kinesiologi, idrettsmedisin, rehabilitering, sportstrening, sportslige ytelser, biomekanikk.

 

Universitetet i Craiova ble grunnlagt i samsvar med Lov nr. 138 av 25. april 1947. Universitetet i Craiova er på topp blant de beste utdanningsinstitusjonene i Romania og er integrert i det Europeiske akademiske samfunnet og deler samme kulturelle, moralske, vitenskapelige og utdanningorienterte verdier.

 

SALK

Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH

 

PIC: 938052081

Salzburg - Østerrike

 

Universitetsinstitutt for Idrettsmedisin, Forebygging og Rehabilitering

 

Siden år 2008 er Instituttet perfekt organisert som dagklinikk for kardiovaskulær rehabilitering. Cirka 30 pasienter kan trene samtidig, med øvelser for utholdenhet eller opptrening. Klinikkens personale består av to leger, to sportsfysiologer og en fysioterapeut. Instituttet er en del av det private Medisinske Universitet i Salzburg og suppleres av Avdeling for Idrettsmedisin, og av Institutt for Molekylær Forskning for Idrettsmedisin og Rehabiltering for å drive prosjekter med vitenskapelig forskning.

 

Take Heart Video Presentation

DELIVERABLES

BIBLIOGRAFI

− Sallis RE Exercise is medicine and physicians need to Br. J. Sports Med. 2009;43;3-4;

− Heran BS, Chen JM, Ebrahim S, Moxham T, Oldridge N, Rees K, Thompson DR, Taylor RS. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database SystRev 2011; CD001800.

− Martin B-J, Arena R, Haykowsky M, Hauer T, Austford LD, Knudtson M, Aggarwal S, Stone JA for the APPROACH Investigators. Cardiovascular fitness and mortality after contemporary cardiac rehabilitation. Mayo Clin Proc 2013;88:455–463.

− Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA, Macera CA, Heath GW, Thompson PD, Bauman A. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation 2007;116:1081–1093.

− Perk J, de Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Z, Verschuren WM, Albus C, Benlian P, Boysen G, Cifkova R, Deaton C, Ebrahim S, Fisher M, Germano G, Hobbs R, Hoes A, Kaadeniz S, Mezzani A, Prescott E, Ryden L, Scherer M, Syvanne M, Op Reimer WJ, Vrints C,Wood D, Zamorano JL, Zannad F. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012): The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur J Prev Cardiol 2012;19:585–667.

− Dahabreh IJ, Paulus JK. Association of episodic physical and sexual activity with triggering of acute cardiac events: systematic review and meta-analysis. JAMA 2011;305: 1225–1233.

− Thompson PD, Franklin BA, Balady GJ, Blair SN, Corrado D, Estes NA III, Fulton JE, Gordon NF, Haskell WL, Link MS, Maron MA, Pelliccia A,Wenger NK, Willich SN, Costa F. American Heart Association Councilon Nutrition, Physical Activity and Metabolism; American Heart Association Council on Clinical Cardiology; American College of Sports Medicine. Exercise and acute cardiovascular events placing the risks into perspective: a scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism and the Council on Clinical Cardiology. Circulation 2007;115:2358–2368.

− Stewart R, Held C, Brown R Physical activity in patients with stable coronary heart disease: an international perspective Eur Heart J. 2013 Nov;34(42):3286-93. doi: 10.1093/eurheartj/eht258. Epub 2013 Sep 6

− Allison TG Changing medical culture to promote physical activity in secondary prevention of coronary

artery disease European Heart Journal (2013) 34, 3245–3247 doi:10.1093/eurheartj/eht363

− Peterson S, Peto V, Rayner M. European cardiovascular disease statistics - 2005 edition, British Heart Foundation Health Promotion Research Group, Department of Public Health, University of Oxford.

− http://www.escardio.org/about/documents/eu-cardiovascular-disease-statistics-2012.pdf

 

 

AUSTRIA

http://www.agakar.at/rehabinstitutionen/ambulante.html

http://www.agakar.at/rehabinstitutionen/stationaere.html

https://rehakompass.goeg.at/Rehazentren/Listenansicht

 

HUNGARY

http://gyogyaszat.aquaticum.hu/hu/kardiologiai-rehabilitacio/

Local public outpatient facility with 3 weeks post-event programme (lifestyle education, sports, physical follow-up)

 

http://www.szivegyesulet.hu/

III phase local CR initiative (regular exercise, social events, sporadic lectures)

 

http://www.mkrt.hu/?p=beteginfo

Hungarian CR association (online education, guidelines and facility directory)

 

http://www.bfkor.hu/

Countries most important public in- and outpatient facility

 

https://ir.kardio.hu/ir/fooldal

National Infarction Registry

 

ITALY

www.gicr.it

 

NORWAY

http://www.helse-bergen.no/no/Sider/default.aspx

https://hnt.no/

http://www.siv.no/

 http://www.vestreviken.no/

 https://stolav.no/

 

ROMANIA

https://www.spitalulmonza.ro/centre/specialitati-medicale/reabilitare-cardiovasculara/

S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza S.R.L. –Spitalul Monza

 

http://www.cardiokinetic.ro/reabilitarea-cardio-vasculara.html

Cardio-kinetic

 

http://www.hipocrat2000.ro/hipocrat/centrul_de_preventie_si_recuperare_cardiovasculara_hipocrat

Centrul de Preventie si Recuperare Cardiovasculara Hipocrat

 

http://www.cardiorec.com/

Centrul De Preventie Si Recuperare Cardiovasculara CardioRec Corbeanca –

 

http://www.cardiologie.ro/organizare/sectii/recuperare-cardiovasculara

Institutul de boli cardiovasculare Timisoara- Sectia Recuperare Cardiovasculara

 

http://www.cardiom.ro/#/service-cardiomed

CardioMed Craiova

 

LINKS

NEWS

KONTAKTER

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

This project has been funded with support from the European Commission (ERA-COPART - G.A. 2014-3140/002-001 – ERASMUS+ SPORT). This project product reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

take heart project - Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 - Roma - Italia - P.I. 00993181007